Privacy Statement & Cookie verklaring: Beleef je Baby:

Privacy- en Cookieverklaring

Om te beginnen kunt u er van uitgaan dat ik vertrouwelijk met uw gegevens om ga. Om u daarover beter te kunnen informeren, werd deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Algemene gegevens van Beleef je baby

Naam: Eveline Bozon
Bedrijfsnaam: Beleef je baby
Adres: Geleenstraat 51-3, 1078 LD Amsterdam
KvK-nummer: 81808968
BTW-nummer: NL003607210B16
V&VN Kwaliteitsregister: 677781
BIG-nummer: 19921376630
E-mailadres: info[at]beleefjebaby.nl
Website: www.beleefjebaby.nl

Persoonsgegevens:

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt, indien u gebruik maakt van de diensten van Beleef je baby en/of wanneer u deze zelf aan mij verstrekt.

 • NAW-gegevens; Voor- en achternaam, adres, woonplaats.
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer/ betaalgegevens;
 • Burgerservicenummer; (nog n.v.t.)
 • Ziektekostenverzekeringsnummer; (nog n.v.t.)
 • Dossiergegevens; Intakeformulier, persoonlijk plan, evaluatie, voortgangsrapportage, afsluitende overdracht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bijzondere persoonsgegevens die door u ter beschikking zijn gesteld in het belang van uitvoering voor mijn dienstverlening, zullen met alle zorgvuldigheid behartigd worden en beveiligd/ versleuteld opgeslagen worden, waar alleen de betrokkene, d.w.z. uitvoerend babyconsulent van Beleef je Baby, toegang tot heeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

Beleef je Baby verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Voor het opnemen van contact (telefonisch, via internetverbinding of e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. U kunt hierbij denken aan o.a. De diensten zoals beschreven op de programma’s pagina, waarvoor contactmomenten noodzakelijk zijn.
 • Om een thuisconsult bij u te kunnen leveren.
 • Als hier door wetgeving verplichting voor geldt o.a. voor de belastingaangifte en om te voldoen aan de WGBO (= wet geneeskundige behandelovereenkomst).

Geautomatiseerde besluitvorming:

Beleef je Baby neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beleef je Baby).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard:

Beleef je Baby bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld worden. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens:

Naam

20 jaar

voor facturatie en communicatie     & volgens nieuwe eisen WGBO (01-01-2020)

Adres

 

20 jaar

voor facturatie en communicatie     & volgens nieuwe eisen WGBO (01-01-2020)

E-mailadres

 

20 jaar

voor facturatie en communicatie     & volgens nieuwe eisen WGBO (01-01-2020)

Telefoonnummer

 

20 jaar

voor facturatie en communicatie     & volgens nieuwe eisen WGBO (01-01-2020)

Bankrekeningnummer

 

7 jaar

voor facturatie en opgave volgens eisen Belastingdienst

BSN-nummer

 

20 jaar

voor facturatie en communicatie     & volgens nieuwe eisen WGBO (01-01-2020)

Dossiergegevens, rapportage etc.

 

20 jaar

voor facturatie en communicatie     & volgens nieuwe eisen WGBO (01-01-2020)

Beleef je Baby bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

 • Opdrachtnemer is, in kader van de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) waaronder de uitvoering van opdrachtnemer valt, verplicht een dossier bij te houden en volgens vastgestelde wettelijke termijn 20 jaar te bewaren.
 • Opdrachtnemer is, in kader van de belastingwet, verplicht gegevens over inkomsten van/ facturatie door opdrachtnemer bij te houden en volgens de wettelijk vastgestelde termijn 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Beleef je Baby verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend en alléén na uitdrukkelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden enkel gedeeld met onderstaande partijen, indien noodzakelijk voor het kunnen leveren van de beoogde diensten. Met eventuele verwerkers zal een verwerkersovereenkomst gesloten worden, zodat de vertrouwelijkheid van uw gegevens op juiste wijze gerespecteerd worden.

De volgende partijen kunnen onder de verwerkersovereenkomst geschaard worden:

 • E-mailmarketingdiensten;
 • Betaaldiensten;
 • Website developer;
 • Andere partijen die mij helpen tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen;

Hoe Beleef je Baby persoonsgegevens beveiligt:

Beleef je Baby neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of u aanwijzingen voor misbruik heeft, neem dan contact op met info[at]beleefjebaby.nl.

Wat zijn uw rechten aangaande bescherming persoonsgegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beleef je Baby en tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen in een computerbestand.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]beleefjebaby.nl.

Om het verzoek tot inzage met zekerheid aan u toe te kunnen schrijven, is het noodzakelijk een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie maakt u uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Een reactie volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 31 dagen.

Beleef je Baby wil u er tevens van op de hoogte brengen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Cookieverklaring:

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden:

 • Voor een zo goed mogelijke verwerking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door de website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur als laptop, tablet of smartphone wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Functionele cookies
Beleef je Baby maakt in ieder geval gebruik van functionele cookies, die nodig zijn om de primaire, technische functies van de website www.beleefjebaby.nl uit te voeren. Met behulp van deze cookies worden gegevens en voorkeuren opgeslagen. Toestemming voor het plaatsten van functionele cookies is niet noodzakelijk. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies
In het belang van het uitvoeren van mijn diensten en inzicht in het gebruik van de website door u als bezoeker, wordt gebruik gemaakt van analytische cookies van Google Analytics. Op deze manier kan het gebruik van de website geoptimaliseerd worden en wordt inzicht verkregen in bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De analytische cookies stellen Beleef je Baby niet in staat om te onderscheiden wie de website bezoekt of vanaf welk apparaat het bezoek plaatsvindt. Analytische cookies worden maximaal 2 jaar gebruikt.

Targeting en advertentiecookies
Deze cookies registreren informatie over uw bezoek aan de website en hoe u de website gebruikt, voor reclamedoeleinden. Deze cookies kunnen geplaatst worden om voor u relevante advertenties te tonen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid.

Social media
Om het zo eenvoudig mogelijk te maken om ‘’content’’ te delen via social media, zijn een aantal social media buttons geplaatst. Voor meer informatie over de privacy verklaringen van de social media-kanalen, verwijs ik naar onderstaande links;

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl

Uitschakelen en verwijderen:

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen, ga dan naar uw browserinstellingen. Hier kunt u zo nodig gebruik maken van de help-functie voor informatie over welke stappen te volgen.

Wijzigingen:

Beleef je Baby mag zich het recht voorbehouden om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Een herziene versie van deze verklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op de website www.beleefjebaby.nl. Mochten de wijzigingen direct op u persoonlijk van toepassing zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Deze privacy statement & cookies verklaring werd voor het laatst herzien op 10-02-2021. .